Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про дистанційне навчання у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про організацію виховної роботи ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Положення про організацію інклюзивного навчання у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення щодо протидії булінгу ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Порядок проведення опитування з питань оцінювання якості освітнього процесу
Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти
Положення про cистему запобігання та виявлення плагіату у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти
Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти та переведення оцінок в шкалу ЄКТС
Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм
Положення про стейкхолдерів освітньо-професійних програм
Положення про дослідницьку діяльність та Студентське наукове товариство "Стимул"
Положення про робочу програму навчальної дисципліни
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін
Положення про навчальні кабінети, лабораторії та майстерні ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про журнал навчальних занять ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про директорські контрольні роботи
Положення про студентське самоврядування ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів до ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про академічну мобільність здобувачів освіти ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про студентські олімпіади з навчальних дисциплін
Положення про організацію самостійної роботи студентів ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про керівника академічної групи ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про атестацію педагогічних працівників ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про порядок замовлення, видачу та облік документів про освіту та академічної довідки
Положення про курсові роботи ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Порядок організації та проведення екзаменаційної сесії, захисту курсових робіт, атестації здобувачів фахової передвищої освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання
Положення про наставництво та Школу молодого викладача ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про тижні циклових комісій
Положення про Порядок проведення ДПА у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про організацію навчання студентів за індивідуальним графіком у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних дисциплін
Тимчасове Положення про дистанційне навчання в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ на період карантину
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів освіти
Положення про організацію змішаного навчання в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Положення про планування та облік основних видів роботи педагогічних працівників ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про порядок i процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Поділитися: